From the villa, take this bridge to go to Furusatokan restaurant.


                Map from the villa to Furusatokan through the bridge